Cecilia Chang

Director, Chinese School

Mairead Harris

Associate Director, Chinese School

Mimi Clark

Assistant Director, Chinese School

Immersion Program Lead Teachers

Tong Chen
Panpan Gao
Shuishui Long
Hsin-hung Yeh
Kang Zhou

 

Graduate Program Faculty

Junqing Jia  
Honggang Jin
Xinda Lian
Debao Xu
Hang Zhang