Cecilia Chang

Director, Chinese School

Mairead Harris

Associate Director, Chinese School

Mimi Clark

Assistant Director, Chinese School

Breadth of Knowledge, Chinese School Faculty

Immersion Program Lead Teachers

Tong Chen

Panpan Gao

Shuishui Long

Hsin-hung Yeh

Kang Zhou

 

Graduate Program Faculty

Junqing Jia  

Honggang Jin

Xinda Lian

Debao Xu

Hang Zhang