Cecilia Chang-Chow

Director, Chinese School

Mairead Harris

Associate Director, Chinese School

Mimi Clark

Assistant Director, Chinese School

Faculty - Lead Teachers

Tóng Chén 陈彤, Level 1 Lead
Hsīn-fù Chiū 邱新富, Level 2 Lead
Kang Zhou 周康, Level 2.5 Lead
Yúwén Yáo 姚瑜雯, Level 3 Lead
Hsin-hung Yeh 葉信鴻, Level 4 Lead

Faculty - Teachers

Kaidi Chen 陈凯迪
Wén-huì Chen 陳紋慧
Yu-ting Chiu 郁婷
Yǔqí Gāo 高羽琪
Panpan Gao 高畔畔
Yu-hui Gong  宫宇辉
Ziyue Jiao 焦子悦
Danwei Li 李丹薇
Jiāháo Lǐ 李家豪
Bin Liu 刘宾
Shuishui Long 龙水水
Yinqiu Ma 马吟秋
Zihan Qin 秦子寒
Zhang Shu 张舒

Josiah Stork 施捷胜
Jing Sun 孙晶
Tai-yu Sung 宋代羽
Juyin Wang 王如音
Xinjie Wang 王歆婕
Xu Wang 王旭
Fu-Ju Wu 吴馥如
Jìngjìng Wú 吴静静
Hengyu Zhang 张恒煜
Man Zhang 张漫

Graduate Program

Jinhuei Dai 戴金惠
Xinda Lian 连心达
Fēng Shí 石峰
Yu Wu 吴瑜
Yuling Yang 杨玉玲