Zhang Kai 张凯

Director of the Middlebury School in China (Beijing)

Emma Auden 于兰馨

Assistant Director, Middlebury School in China (Beijing)

Lu Bin

Program Consultant, Beijing

Tao Hong 陶红

Director of the Middlebury School in China (Hangzhou)

Office:
Middlebury College School in China/Zhejiang Univ of Tech

Chen Min

Program Assistant, Hangzhou

Li Rong 李戎

Associate Professor and Director of the Middlebury School in China (Kunming)

Li Li

Office Coordinator, Kunming

Qian Bo

Instructor, Beijing

Du Bingxiao

Instructor, Beijing

Lian Kuisheng

Instructor, Hangzhou

Shi Yuecao

Instructor, Hangzhou

Zhang Xuezhen

Instructor, Hangzhou

Wang Xu

Instructor, Hangzhou

Liu Dan

Instructor, Kunming

Zhang Youlan

Instructor, Kunming

Ma Tianyao

Instructor, Kunming

Mo Jiani

Instructor, Kunming

Ren Xiangjing

Instructor, Kunming